ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

CƠ_CẤU_TỔ_CHỨC - Copy 1.doc

Họ và tên: Trần Văn Trắc

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại: 02153 955 988

Email: tranvantrac2009@gmail.com

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0819709868

Email: ngthanhthanh81@gmail.com

Tổng quan